Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін та мовознавства
 
До складу циклової комісії входять 9 викладачів:

Наденко Сергій Сергійович - голова циклової комісії, заступник директора з основної діяльності, завідувач практикою, викладач вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж складає 34 роки.

Викладач дисциплін: Захист Вітчизни, Основи екології,  Основи екології/ Основи екології та безпеки товарів народного споживання,  Природничі науки: Біологія, Географія, Хімія,  Неорганічна хімія, Органічна хімія, Фізична і колоїдна хімія, Аналітична хімія, Біохімія,  Гігієна і санітарія,  Мікробіологія та фізіологія.

 

Крецька Вікторія Іванівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 29 років.

Викладач дисциплін: Українська мова, Українська мова (за професійним спрямуванням), Українська література, Мистецтво, Зарубіжна література.

 

Животенко Ольга Антонівна - викладач першої категорії, педагогічний стаж 23 роки.

Викладач дисциплін: Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), Вища математика.

 

Малега Людмила Іванівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 50 років.

Викладач дисциплін: Історія: України і світ, Історія України.

 

Калина Юлія Вікторівна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 22 роки.

Викладач дисциплін: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова.

 

Найдан Святослав Володимирович – викладач вищої категорії, педагогічний стаж 27 років.

Викладач дисциплін: Інформатики і комп’ютерна техніки, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Інформатика, Комп’ютерні правові системи, Комп’ютерні технології в юридичній діяльності, Основи електротехніки, Навчальна практика з інформатики та комп’ютерної техніки, Природничі науки: Вступ, Фізика, Астрономія

 

Зеленько Сергій Олександрович - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 18 років.

Викладач дисциплін: Інформатика, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Навчальна практика з інформатики та обчислювальної техніки

 

Старова Ольга Анатоліївна - викладач вищої категорії, педагогічний стаж 25 років.

Викладач дисциплін: Фізична культура, Фізичне виховання.

     

МЕТОДИЧНА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Методична робота коледжу направлена на вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних програм, створення комплексу методичного забезпечення дисциплін, підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів, розвиток творчої діяльності студентів шляхом застосування інноваційних технологій навчання. Тому разом з традиційними  методами навчання викладачі застосовують інноваційні, інформаційні, мультимедійні, активні методи, які взаємодоповнюють один одного.

У цикловій комісії дисциплін працює 9 талановитих, ініціативних викладачів, які ведуть пошук нових, ефективних форм і методів навчання та виховання студентської молоді. Їхня творчість виявляється у переосмислення та вдосконаленні вже відомих методів і прийомів педагогічної праці та в освоєнні нових. Методична робота у нашому навчальному закладі – це цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня студентів, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку. особливості методичної роботи зумовлені метою та системою організації навчального процесу, мають суто науковий характер. Новий зміст освіти, створення нових навчальних програм в т.ч. авторських, викладання фахових дисциплін, пошук оригінальних методик викладання – все це вимагає від науково-педагогічного працівника творчої дослідницької роботи. особливе місце в системі методичної роботи ми відводимо діагностичній роботі зі студентами, розробці практичних рекомендацій з методики і змісту їх самостійної роботи.

Багато видів і навчально-методичної роботи

Найперше, це підготовка до проведення різного виду занять, розробка навчально-методичних матеріалів до курсів, узагальнення і поширення прогресивного педагогічного досвіду, інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. І кожен з цих та інших видів ще має цілу низку підвидів. Розгалуженою є і організаційно-методична робота викладача, у складі якої профорієнтаційна діяльність, допомога молодим спеціалістам, участь у проведенні різних навчально- та науково-методичних форумів, розвиток творчих міжнародних зв’язків. Органічним компонентом професійної діяльності викладача є виховання студентів як засобами кожної дисципліни, так і широким спектром поза аудиторної роботи.