В Україні студент (слухач, здобувач освіти) – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу, закладу фахової передвищої освіти та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

    Статус і права студента визначені законодавчою базою України та міжнародними договорами.
   Права та обов’язки студента визначають: Конституція України, Закони України «Про освіту» і «Про вищу освіту». Відносини у процесі навчання можуть регулюватися наказами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, а також внутрішніми нормативно-правовими актами навчального закладу.
Студенти, які оплачують навчання, укладають з навчальним закладом договір, який теж визначатиме їхні права та обов’язки.
Права студентів
   Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах фахової передвищої  освіти мають право на:
- вибір форми навчання;
- безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у поза навчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
- участь у об’єднаннях громадян;
- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
- безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
   Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Обов’язки студентів
   Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах фахової передвищої освіти зобов'язані:
- додержуватись законів, статуту та Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
- виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;
- відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;
- вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття;
- складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні і курсові роботи, курсові проекти тощо.
- додержуватись законів, статуту та Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
За невиконання обов’язків і порушення правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти ректор (директор) може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу.
Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів
   Особи,які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах фахової передвищої освіти можуть бути відраховані з закладу освіти:
- за власним бажанням;
- за невиконання навчального плану;
- за порушення умов контракту;
- в інших випадках, передбачених законом.
   Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо).
   Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.
  Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.
   Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:
- одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.