Процеси, що відбуваються в Україні в різних сферах життя, визначають розвиток  сучасної освіти.

Рівень і якість підготовки кадрів стали найважливішими чинниками і передумовою більш ефективного вирішення завдань економічного розвитку нашої держави.

Сьогодні необхідний фахівець нового типу – професійно і соціально мобільний, який має глибокі професійні знання за фахом, володіє економічними та правовими знаннями, готовий до творчості, постійного самовдосконалення в ринкових умовах та до гострої конкуренції.

Викладачі циклової комісії товарознавчих та комерційних дисциплін не тільки навчають студентів азам торговельної справи, але й спонукають до активного студентського життя.

        У березні до Всесвітнього Дня захисту прав споживачів  викладачами циклової комісії товарознавчих та комерційних дисциплін проводиться Тиждень комерсанта.

  Тиждень комерсантапроходить під девізом: '' Знання та вміння - на захист прав споживачів". Тиждень комерсанта проводиться за попередньо складе­ним планом та графіком у формі змагання між академічними групами. Проводяться конкурси, вікторини, презентації. Кон­курси включають завдання для сформованих команд. Для конкурсів були запропоновані завдання, спрямовані на виявлення теоретичного рівня знань студентів із обраних тем фахових дисцип­лін. 
Конкурси мали такі назви: 
• Професійні знання - запорука успіху
Найкмітливіший
• Високу культуру обслуговування - гарантуємо
• Овочевий бал
• Найкраща стіннівка
• Студентські розваги.
      Представники кожної групи отримують від викладачів, ві­дповідальних за проведення відповідних конкурсів, завдання з фахових дисциплін, а також разом із кураторами груп вони визначають талановитих та обдарованих студентів для участі в конкурсі художньої само­діяльності.  
       У перший день  проводиться круглий стіл, де відбувається зустріч студентів зі спеціалістами торгівлі та органів державного контролю.
Гості пояснюють основні функції, які виконують державні контролюючі органи  з питань захисту прав споживачів, приводять цікаві приклади.
Під час круглого столу студенти ставлять  службовим осо­бам державних органів контролю запитання. Такі зустрічі сприяють розумінню завдань, які стоять перед студентами спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»  та спеціалізації «Товарознавство в митній справі» в  майбутньому як фахівців.
       Конкурс "Професійні знання - запорука успіху"  
дозволяє  виявити знання, уміння та навички сту­дентів щодо професійної майстерності в процесі організації тор­говельної діяльності та з окремих питань щодо вивчен­ня законодавчо-нормативних документів.
       Цей конкурс виховує любов до обраної професії торговельного працівника, відповідальність за дотримання вимог законодавчо-нормативних актів, високу культуру торговельного обслуговування, впровадження новітніх торговельних технологій, творчий підхід до вирішення питань, ініціативність і винахідливість, ак­тивну життєву позицію.
     У конкурсі брали участь команди студентів II курсу. Кількість учасників від кожної групи - 7 осіб та 8 вболівальників.
    У процесі підготовки до конкурсу студенти по­вторюють матеріал із таких дисциплін:
• ''Товарознавство непродовольчих товарів";
• 'Товарознавство
продовольчих товарів"
• "Організація і технологія торговельних процесів";
"Торговельно-технологічне обладнання";
• "Основи митної справи".
Крім того, учасники конкурсу повинні представити резюме.

Конкурс "Найкмітливіший" 

проводиться з метою  визначення найрозумніших, найкмітливіших, найактивніших студентів серед представників груп. Адже слово "кмітливий" (за тлумачним словником) - це здатний добре і швидко міркувати, тямущий, спостережливий.

    Завдання конкурсу складено з урахуванням того, щоб студенти змогли реалізувати себе як особистість. 
При розробці запитань конкурсу поєднано матеріали трьох дисциплін: 
1. " Основи маркетингу'" за темами:
"Еволюція поглядів на марке­тинг", "Комплексне дослідження ринку", "Товар у маркетингу". 

2. "Організація і технологія торговельних процесів" за темами:
"Структура і принципи організації торговельно-техно­логічного процесу", "Роздрібна торговельна мережа". 

3. "Товарознавство непродовольчих товарів" за темами: "'Швацькі вироби", "Взуття", "Текстильні товари". 

У процесі підготовки до конкурсу студенти: 
1) повторили матеріал вищеназваних дисциплін; 
2) працювали із тлумачним словником, енциклопедією, глобальною мережею
Інтернет;  
3) повторили вимоги до оформлення цінників.  

Конкурс передбачав три етапи. 

       I етап. Перевірка виконання домашнього завдання - тлу­мачення слів
іноземного походження з комерційної діяльності. 
       II етап. Розгадування кросвордів. Оцінка рівня підготовки студентів здійснюється за таки­ми показниками: правильність, швидкість розгадування. 
       III етап. Створення товарної марки у вигляді малюнка до запропонованих
сучасних слоганів. Робота з уболівальниками: 
• оформити запропоновані цінники; 
• уважно вивчити етикетку кексу і дати товарознавчу характеристику даного
товару. 
Завершальний етан -підведення підсумків конкурсу.

Конкурс під девізом 
«Високу культуру обслуговування гарантуємо!» 

    Цей конкурс мав на меті за мету обмін досвідом з проведення конкурсу з вирішенням торговельних ситуацій, перевірити знання, вміння та навички
студентів з навчальної практики, вміння орієнтуватися в ситуаціях, що склалися в торговельній практиці, професійне виховання студентів, почуття
відповідальності за високу якість обслуговування, творчий підхід до вирішення торговельних ситуацій.

     Конкурс проводиться за окремими завданнями для команд в 4 тури: 


    І ТУР: Творчий конкурс «Презентація команди»;  Завданням учасників  було представити
свою команду (назва команди), дати характеристику кожного члена команди
враховуючи його індивідуальні особливості (з гумором),  постановка  мети
на конкурсі і побажання командам-конкурентам. 

     ІІ ТУР: Вирішення торговельних ситуацій з продажу бакалійних
товарів.  Викликається по два учасники від кожної команди (один в
ролі покупця, інший -  продавця). Продавцю необхідно:

1.    Підготувати ваги до роботи;

2.  Зважити товар;

3.   Підрахувати вартість покупки.

     ІІІ ТУР: Вузол розрахунку. Для вирішення ситуації викликаються по два учасники від кожної команди (один в ролі покупця,інший - контролера-касира). Покупець одержує ситуацію, відбирає товар і розраховується у вузлі розрахунку. Контролер-касир проводить розрахунок з покупцем.

    ІV ТУР: Бліц-турнір. Оцінює журі. Підведення підсумків конкурсу, проводиться аналіз
вмінь, навичок студентів, оцінка якості виконаної роботи, перегляд помилок, недоліків, обговорення результатів. Оцінюється кожна ігрова команда й окремий студент.

 Конкурс "Овочевий бал"

    До проведення конкурсу "Овочевий бал" студентам було запро­поновано домашні завдання з історії виникнення продовольчих товарів і складання товарознавчої характеристики свіжих овочів та фруктів за ознаками класифікації як основи формування асортименту. Проведення даного конкурсу передбачає формування у молодого покоління особливого ставлення до овочів та  як джерела вітамінів і мінеральних речовин, а у майбут­ніх фахівців - формування вмінь та навичок щодо надання про­фесійної консультації споживачам даної групи товарів.

Конкурс  стіннівок

   Метою конкурсу є сформувати бачення студентів щодо ре­алізації майбутньої професії, особливостей торговельного об­слуговування в умовах ринкової економіки.

   Дозволяє  розкрити вміння студентів втілювати дум­ку в малюнок із тематичною спрямованістю та гумором, форму­вати у студентів активну життєву позицію, самостійність, твор­чий підхід до завдання, колективізм.Конкурс оцінювався не лише за художнім оформленням, а й за змістом, новизною інформації, актуальністю підібраного матеріалу, професійним спрямуванням, оригінальністю та творчим підходом.

Студентські розваги

   Це конкурс, який проходить в актовій залі коледжу і завершує конкурсні завдання. Дозволяє розвинути у студентів спритність, креативність, розкрити особистісні творчі здібності, стимулювати розумову діяльність, виробляти навички логічного мислення. Конкурс проводиться у гумористичному стилі.

      Виховує у студентів уважне ставлення до дисциплін, які вивчаються, розвиває культуру мовлення та професійні навички щодо майбутньої професії торговельного працівника.

У конкурсі від кожної групи бере участь від 5 до 15 осіб, а також групи підтримки в залі, які готували загадки, прислів'я та приказки, пісні, в яких згадуються товари  та процес продажу.

Учасникам-переможцям було вручено  грамоти та заохочувальні призи.

Насичений і динамічний Тиждень комерсанта - це чудова нагода донести до широкого загалу студентства основні ідеї та принципи Міжнародної організації споживачів, проблеми та пер­спективи кооперативного сектору економіки області та можли­вість
застосувати майбутнім фахівцям знання і вміння щодо за­хисту прав споживачів у сфері обслуговування населення.

Які прекрасні та позитивні враження після проведення Тижня комерсанта залишаються не тільки у студентів, а і у викладачів та адміністрації коледжу! Скільки позитивних емоцій викликає його проведення! То ж запрошуємо абітурієнтів на спеціальність
«Товарознавство та комерційна діяльність» та спеціалізацію «Товарознавство в митній справі»! Сподіваємось, що не пошкодуєте!