Харчові технології
 

Освітня програма (Спеціальність): 181 Харчові технології
Галузь знань:   18 Виробництво та технології
Освітній рівень:
фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-технолог з технології харчування

Форма навчання:  денна та заочна

Прийом на навчання: на базі 9-ти (тільки денна), 11-ти класів та професійно-технічної освіти

Термін навчання: на базі 9-ти класів – 3 роки 5 місяців,  на базі 11-ти класів – 2 роки 5 місяців, на базі професійно-технічної освіти  – 1 рік 5 місяців.

       Харчова промисловість та ресторанне господарство в Україні мають невідкладну потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні у стислі терміни вивести ресторанне господарство України на позиції розвинених країн Європи та світу. Враховуючи перспективи розвитку харчової промисловості, ресторанного господарства та туристичного бізнесу, потреба в фахівцях зі спеціальності «Харчові технології» з кожним роком буде зростає.

     Технік-технолог – це кваліфікований спеціаліст з технології харчування, який аналізує і контролює якість сировини, матеріалів, готової продукції, проводить необхідні технологічні розрахунки та оформлює технічну документацію, виявляє причини браку продукції, розробляє заходи щодо його запобігання і ліквідації, здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки.

 

Ви будете знати:

 • положення законодавства України: постанови, керівні, методичні та нормативні матеріали, які стосуються питань технології виробництва харчової продукції; 
 • технологію виробництва харчової продукції та органолептичні методи визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів;
 • сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід у професійній діяльності;
 • виробничий цикл підприємства;
 • принципи організації праці;
 • сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (попит споживача);
 • товарознавство харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок постачальників продовольчої сировини; 
 • основи економіки в закладах харчування, ціни та ціноутворення, практику добросовісного ведення бізнесу; 
 • посадові обов’язки виробничого персоналу, основи конфліктології, основи педагогіки та принципи організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;
 • основи соціології, тенденції на моду в галузі товарів та послуг;
 • професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об’ємі професійної діяльності, професійну етику та етикет;
 • правила екологічної безпеки в закладах харчування, санітарію та гігієну, охорону праці, правила пожежної безпеки;
 • основи діловодства і документообігу.

 Ви будете вміти:

 • керувати виробничо-господарською діяльністю закладу харчування, спрямовувати її на забезпечення високої якості приготування страв та високого рівня обслуговування споживачів;
 • організовувати своєчасне постачання підприємства сировиною, напівфабрикатами, продовольчими товарами та матеріальними ресурсами, їх складування, збереження, контроль якості;
 • забезпечувати належний рівень ефективності виробництва, впроваджувати нову техніку та технології, прогресивні форми обслуговування;
 • створювати умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі;
 • організовувати планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства;
 • проводити систематичний контроль за якістю приготування страв, вивченням попиту споживачів на продукцію закладу харчування, організацію обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, дотриманням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства.

Ви зможете працювати  на посаді:

 • завідувача виробництвом на підприємствах ресторанного господарства різних типів та форм власності;
 • кухаря, кондитера, технолога;
 • завiдуючого складом;
 • iнструктором виробничого навчання;
 • агентом з постачання;
 • диспетчером з випуску готової продукцiї;
 • виробником харчових напiвфабрикатiв;
 • керівника підприємства малої потужності;
 • шеф-кухаря (завiдуючого виробництвом малого пiдприємства);
 • офiцiанта;
 • державного інспектора з якості товарів;
 • майстру виробництва кондитерських виробiв.
       Студенти коледжу проходять практику в м.Черкаси, а також  виїжджають на літню практику до санаторіїв мальовничого півдня України.

       Студенти спеціальності «Виробництво харчової продукції» є активними учасниками всіх професійних заходів коледжу та міста. 

      Викладачі технологічних дисциплін щорічно проводять тижні за фахом, науково-теоретичні та теоретично-практичні конференції на різну тематику, професійні конкурси, майстер-класи, виставки-продажі кулінарних та кондитерських виробів, що сприяє підвищенню професійної майстерності та вдосконалює первинні навички молодшого спеціаліста. Також у коледжі студенти вивчають техніку карвінгу з овочів та фруктів.

Крім цього, студенти спеціальності отримують робітничі професії Кухаря або Кондитера